Menu

Občanské sdružení

Členská přihláška [docx] ke stažení

Stanovy spolku

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH, Z. S.

Článek I
Název a sídlo

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z. s.

Článek II
Účel spolku

Posláním spolku jako sdružení občanů je primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, aktivní zapojování rodin do života v komunitě, neformální vzdělávání a aktivity s cílem návratu k tradicím a sekundárně pak sociální inkluze. Spolek staví svoji činnost na principu svépomocných skupin.

Článek III
Předmět činnosti

K podpoře svého poslání dle čl. 2 spolek provozuje zejména tyto činnosti:

 1. Zřizuje svépomocné skupiny prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti
 2. Poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny
 3. Organizuje programy pro aktivaci rodin
 4. Nabízí vzdělávací programy pro děti, rodiče i prarodiče zaměřené především na zprostředkování odborných poznatků z oblasti rodinného života, rodinné výchovy, pedagogiky a psychologie, zdraví, ekologie aj.
 5. Vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost, vzájemná setkávání a předávání zkušeností
 6. Pořádá akce pro širokou veřejnost
 7. Podílí se na obnově tradic v obci
 8. Spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce

K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Článek IV
Členové spolku

 1. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky. Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy
 3. Členové mají právo
  1. účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím
  2. volit a být voleni do výkonného výboru spolku
  3. požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování a hospodaření spolku
  4. podílet se na činnosti spolku
  5. obracet se na výkonný výbor svými návrhy, podněty a stížnostmi
 4. Členové mají povinnost
  1. Chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku, usilovat o dobré jméno sdružení
  2. Dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími výkonného výboru
  3. Šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením
  4. Vypomáhat s organizováním akcí spolku
  5. Respektovat rozhodnutí výkonného výboru a členské schůze
  6. Nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil
 5. Členství ve spolku zaníká
  1. Úmrtím člena
  2. Dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku
  3. Dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení

Článek V.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, předseda/kyně a místopředseda/místopředsedkyně.

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a stará se o běžný chod spolku v období mezi členskými schůzemi. Při své činnosti je vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.
 2. Předsedu volí členská schůze na pětileté funkční období.
 3. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. V době zastupování má všechna práva a povinnosti předsedy.
 4. Místopředseda vstupuje do funkce předsedy, který odstoupil nebo byl odvolán.
 5. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.
 6. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá předseda všem členům spolku nejméně 30 dní před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání schůze a její program.
 7. Záležitost, která nebyla uvedena v programu, je možné na schůzi projednávat pouze tehdy, pokud s tím souhlasí nejméně dvě třetiny členů spolku.
 8. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku.
 9. Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku.

Článek VI.
Dobrovolné zrušení spolku

 1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku.
 2. S likvidačním zůstatkem bude naloženo podle rozhodnutí členské schůze.

Článek VII.
První členové/nky orgánů

Prvním předsedou spolku je Mgr. et Mgr. Daniela Johnová

Za Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z. s.
Mgr. et Mgr. Daniela Johnová, předsedkyně
V Zábřeze dne 11. srpna 2015